مجلس یازدهم و حرمت امامزادهای که با متولی است

آفتاب زاگرس-ولی الله شجاع پوریان: کمتر از یک ماه از آغاز فعالیت رســمی مجلس یازدهم میگذرد، گرچه این مدت کوتاه فرصت مناسب و منصفانهای برای سنجش و ارزیابی عملکرد نمایندگان راه یافته به مجلس جدید نیســت، امــا به مصداق ضربالمثل معروف«سالی که نکوســت از بهارش پیداست» میتوان با نگاهی به آنچه در همین روزهای محدود در خانه ملت گذشته است، چشماندازی از نحوه عملکــرد مجلس یازدهم را پیشبینی کرد، مجلســی که نمایندگان آن در انتخاباتی با کمترین نرخ مشارکت در میان همه ادوار مختلف مجلس پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، به پارلمان راه یافتهاند.

شــعرخوانی در مدح رئیس مجلس، پیشنهاد قرائت ختم قرآن در صحن،تصویب طرح دوفوریتی تغییر نام فرودگاه مهرآباد به نام شــهید سلیمانی، پیشنهاد نامگذاری خیابانی به نام جرج فلوید آمریکایی، استقبال از انتخاب مجدد ترامپ در انتخابات و تشدید تحریمها، و از همه عجیبتر درخواست از نهادهای نظارتی برای شــنود نمایندگان همین مجلس، توصیف مجلس از موضعگیریهای عجیب و نامرسوم مجلس یازدهم در همین مدت کوتاه بوده که نشان میدهد ساکنان جدید بهارستان تا چه میزان از وظایف ذاتی خــود یعنی تقنین و نظارت فاصله دارند و نمایندگان آن تلاش میکنند با انقلابینمایی، طرح شعارهای پوپولیستی، استفاده ابزاری از مفاهیم انقلابی و ارزشی در مسائلی دور از حیطه ماموریت و وظایف اصلی خویش ورودواقدام
کنند.

پاره ای از مواضع و رویکردهای نمایندگان جدید الورود نشــان می دهد که به دلیل فقدان آگاهیهای سیاســی، حرفــهای و حقوقی کافی آنان از جایگاه مجلس، ضرورت دارد مرکز پژوهشهای مجلس با برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشــی نسبت به ارائه اطلاعات لازم و آگاهیبخشی به این نمایندگان درباره اختیارات، وظایف و جایگاه نمایندگی مجلس اقدام کند.

همچنین چون نمایندگان مجلس در دوران مســئولیت خود بیشــترین مراجعه و اســتناد به قانون اساســی و آییننامه داخلی مجلس را خواهند داشــت و در جلسات اخیر مجلس مشــاهده شده عدم اشراف دقیق رئیس و نمایندگان مناســب به اسناد بالادستی همچون قانون اساسی و آییننامه داخلی به تخلفات روشن از قانون و آییننامه داخلی مجلس منجر شده است که در شأن مجلس نیست و ضرورت دارد هرچه سریعتر نمایندگان محترم با مطالعه و پیدا کردن شناخت در جلسات بالاترین نهاد تصمیمگیری کشور حاضر شــوند به عنوان مثال در موضوع بررســی اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگرودن منتخب حوزه گچساران ، به رغم صراحت مواد آییننامه داخلی مجلس درباره نحوه بررســی اعتبارنامه نماینــدگان مجلس، به دلیل عدم اشراف این نمایندگان بر مواد و تبصرههای این سند اجرایی مجلس شورای اســلامی، ضمن اطاله جریان بررسی یک اعتبارنامه، بخشی از مردم پیگیر موضوع و البته حوزه انتخابیهای که رای خود را در حال ابطال میبینند، را
نیز نگران وسردرگم کرده و بر انتقادات از نحوه اداره مجلس افزوده است. افزون بر موارد پیش گفته، امروز، دغدغه اصلی مردم معیشــت، اقتصاد، اشــتغال، تورم، بوروکراسی عریض و طویل اداری، فســاد، رانت و… است؛ نمایندگان محترم مجلس باید بدانند مجلســی که بــه گفته امام باید در راس کشــور باشد، مجلســی اســت که با تصویب قوانین دقیق و نظارت شــفاف، دغدغههای اصلی مردم را حل و فصل کنــد، به یقین ارزش نام و یاد بزرگوارانی همچون ســردار شهید سلیمانی پیش از آن که در خیابان و فرودگاهی ثبت شــود در قلب مردم حک شده و چنانچه در تشییع جنازه میلیونی این شهید اثبات شد، مردم ورای شعارها و گروهها، خادمان خود را میشناسند و در موقعیت مناسب ارادت و مقبولیت خود را ابراز میکنند، و مصادره نام بلند شــهیدان به جمعی خاص و محدود اجحاف به راه و مرام این شهیدان عزیز است.

مجلس یازدهم که در غیاب رقیب شــکل گرفته از این شانس برخورداراســت که همراهی و همســویی ارکان اصلی حاکمیت را بــا خود دارد، در همین فرصت کوتاه تعامل مجلس یازدهم با شورای نگهبان و سایر نهادهای موثر در سیاستگذاری و تصمیمگیری کشور نشان میدهد مجلس یازدهم برخلاف برخی از مجالس اگر برنامه و تدبیری برای تصویب قوانین کارآمد داشته باشد، مانعی پیشرو نخواهد داشت و به سهولت میتواند اهداف خودرا پیش ببرد و کارنامه ای مثبت از خود به ارث بگذارد. از ســویی یکی از معضلات اعتماد سوز و ویرانگر کشور در شرایط کنونیپدیده فســاد کارگزان نظام است و مردم ما منتظر رویکرد مجلس جدید با فساد و ویژه خواری در کشور هستند مجلس یازدهم باید شجاعانه راه مبارزه با فســاد را در پیش گیرد، اگر تعداد نمایندگان فسادستیز در این مجلس فراوان باشد ، راه مبارزه با فساد هموارتر خواهد شد. فرامــوش نکنیم اگر امــروز برخی با غرور و افتخار از مبارزه با فســاد درقوه قضائیه ســخن میگویند، پیشــتر امثال محمود صادقی به عنوان یک نماینده صادق وشجاع، هشدارهایی کافی را در این زمینه داده بودند، اگرچه متاســفانه با برخوردهای سیاســی و تنگ نظرانه نه تنها مورد تقدیر قرار نگرفت، بلکه مظلومانه باید تاوان مبارزه با فساد را بپردازد.

حال این گوی و این میدان برای نمایندگان مجلس یازدهم که نشــان دهند به دور از شعار و جناح برای حل مشــکلات و تنگناهای و آســیب های جامعه چه طرح و برنامه ای در چنته دارند و به ویژه نشان دهند که دغدغه مبارزه با فساد را در سر دارند.انتظارات از مجلس یازدهم به دلیل همراهی و همسویی ارکان نظام بالا است و امیدواریم در پایان چهارساله دوران نمایندگی کارنامه این مجلس مثبت و قابل دفاع باشد.