در هفته دفاع مقدس فرهنگ عاشورا را بشناسیم و بشناسانیم

آفتاب زاگرس؛جهانشاد طاعاتی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی  طی یادداشتی نوشت:

 

:

در هفته دفاع مقدس عاشورارابشناسیم وبشناسانیم.درهفته دفاع مقدس قرارداریم هفته ای که ازحسن قضا درحدفاصل عاشورا واربعین قرارگرفته وجذابیتی دوچندان یافته است.تادریک سال استثنایی وکرونایی شاهدمظلومیت سه گانه دفاع مقدس،عاشورا واربعین حسینی ومحروم ومغموم بودن عزاداران عاشق وشیفتگان ومحبان اهل بیت ع باشیم.لذادراثنای کلام وبه حرمت سه حرف اول این سه رخدادتاریخی واسلامی وباتاسی از خانواده اسمانی عصمت وطهارت ورسالت برای نجات بشرامروزدست به دعامی برم وباادای احترام به امام راحل رضی الله عنه وشهدای جلیل القدر ورفیع المنزلت رهبر فرزانه انقلاب وهمه انهایی که طعم تلخ وشیرین دفاع مقدس راچشیده اندگذری کوتاه به کربلای جبهه هاخواهم کردودرادامه قلم عاجزم رابه حماسه عاشوراتبرک می کنم شایددرشرایط محرومیت ازعزاداری جمعی باقلم ناتوانم قدمی برداشته ودینی اداکرده باشم.حماساسازان دفاع مقدس صحنه های به یادماندنی ازمشابهات جبهه هاوعاشورا به خاطردارندکه عمدتا هم به عنوان اثارمکتوب وشفاهی جنگ ثبت وضبط گردیدند.ازجمله شبهای ماموریتهای عملیاتی وخاموشی مطلق سنگرها ومخیرکردن رزمندگان به شرکت یابرگشت به پشت خطوط عملیاتی ورفتن روی سیم خاردارباسینه های خالی ازاغیاروخریدارسردارشدن وشهادت بالب تشنه تاجایی که هم تاحدودی سربازان دشمن متوجه تبلیغات دروغین ومسموم رژیم بعث عراق که ایرانی هارامجوس واتش پرست معرفی می کردندشدندوهم خمینی کبیر ره واداربه اقراربه برتری ملت ایران برمسلمانان عهدرسول الله ص شد.
دراین بخش بسنده کنم به کلامی کوتاه،پرمغز وبامحتوااما اشنا وگوش نواز:
کربلای جبهه هایادت بخیر.
به نظرمی ایدکه دوگروه دربین شیعیان مروج حماسه حسینی وعاشوراهستند گروه اول مصیبت حسینی راترویج می کنند وبه دنبال گریاندن مردم ونشان دادن عمق فاجعه هستندوبه لطایف الحیل ومتوسل شدن به روایات ونقل وقولهای مستندوغیرمستندپامنبری های خودرا احساساتی وتهییج می کنند.واماگروه دوم بصیرت حسینی بامایه های حقیقت طلبی،عدالت طلبی معرفت واگاهی وعشق وعرفان وظلم ستیزی راترویج می کنند.گروه اول که سابقه چندقرنی دارد ودرطول تاریخ باتوجه به حساسیت حکام وخلفاکم وبیش این شیوه رادنبال می کردند وعوام وخواص رابه گردمنبرخودجمع می کردند.متاسفانه این شیوه چندسالی است که درکشور ایران که پایگاه وپشتوانه تشیع هست تاحدودی پر رنگ شده وحتی خواص نیز گرفتارش شدند و گاهاتریبون رانیزدراختیارگرفتند به نحوی که تذکرات علمای اعلام وفضلای حوزه علمیه ورهبر انقلاب هم به دنبال داشته است.
گروه دوم که ضمن معرفی واولویت بصیرت حسینی به مصیبتهای عاشورا نیز توجه دارند عمدتا درکوران مبارزات انقلاب اسلامی باپیش قراولی شهیدمطهری ودیگر مفسران اسلام شناس شکل گرفت واجازه ندادندکه جنبه های فکری،فرهنگی،سیاسی واجتماعی وعرفانی قیام عاشورا به فراموشی سپرده شود وبه زنگارزدایی وغبارروبی ازقیام عاشورا پرداختند.
این گروه بادرس گرفتن از کاروان اسرای کربلا با قافله سالاری حضرت زینب که باسخنرانی درکاخ یزیدوفریاد مارآیت الاجمیلا وروشنگری درخصوص حوادث عاشورا اجازه ندادند ماهیت وهدف حرکت حسینی که جلوگیری ازانحراف دین اسلام بوددرلابلای تبلیغات وخرافات گم شودوبهانه به دست مخالفان ودشمنان وحکام فسق وفجور منطقه بدهدتاباسلاح زر وزور وتزویرذهنهارانسبت به قیام عاشورامنحرف وبدبین وبیداری رابه بیزاری تبدیل کنندوعیاربالای قیام عاشورا رادرمنظرعموم ملتها پایین بیاورند. این روشن فکران دینی ومذهبی نگذاشتندبارنقلی اضافی اغراقی که بعضابرحوادث محرم مترتب است مانع اثرگذاری تاریخی برسرنوشت ازادگان ومظلومان جهان شودمگرغیرازین است که عاشورادارای عنصردیگری به نام ازادی ورهایی است که بوی کهنگی نمی دهدوگردوگردش روزگارومرورزمان که حوادث تاریخی رازنگارزده وپوسیده می کند برعکس عادت دیرینه اش ازحوادث محرم زنگارزدایی می کند واقرارکل یوم عاشوراراپذیرفتنی وشنیدنی می کند.
باورمان براین است که تاریخ تمام قدموید،حامی ومعرف واقعه ی کربلاست ودست ردبه سینه مخالفان ودشمنان اموی وعباسی واذناب انها زده است واین واقعه اثرگذار راچونان نگینی برای مخاطبین وومسافرینش حفظ کرده واین گنج ارزشی، یافته درحاشیه فرات وبین النهرین راباصبوری وظرافت به اقصانقاط زمین معرفی کرده ومصداق کل ارض کربلاراعینیت بخشیده است.
ماراچه شده است که امام حسین ع رمزفهم گاندی هندو ازقران کریم می شود ولی اکثرمداحان ومبلغین ما ازاصل واقعه فاصله گرفته اند ودراویش گونه با فریادکردن ها وخس خس سینه درنمایشگاهای سالانه محرم به دنبال کسب ونام ونان وافزایش فالوور درفضای مجازی هستند بیاییم ازبزرگان دین وتاریخ بیاموزیم ومحرم وعاشورا راانگونه که شایسته است بشناسیم وبشناسانیم وبدانیم که نادره حادثه کربلافقط نالیدن نیست بالیدن است،جان دا ن نیست جان تازه دادن است وهمانگونه که نطق زینب س جام وجان وکام وکاخ یزیدرازهرالود کرد وبعدازبیش از نیم قرن بساط امویان رابرچیدبامعیاراهل بیت عناصرعاشورا راحساب وکتاب کنیم و اخرین فریاد امام حسین ع را که فرمود اگردین ندارید لااقل ازاده مردباشید به گوش ازدگان جهان برسانیم.