کت و شلوار شیک پوشیدن تخصص و شایسته بودن برای کاندیدا شدن نیست

آفتاب زاگرس؛ ابوالحسن جشیره زاده فعال سیاسی نوشت :

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث انتخابات شورای شهر در شهر لیکک با شروع ثبت نام کاندیدا داغ شده است که مردم درگیر بازار گرمی کاندیدای طایفه ای و قومی خود شده اند چه زود مردم گرانی و تورم فشار اقتصادی و…. را فراموش کردند،چه در فضای مجازی وچه در فضای واقعی و حضوری بحث انتخابات کاندیدا شورای شهر داغ تر از هر دوره دیگر شده است حتی دهه ۷۰و ۸۰ هایی که همه میگفتند متفاوتند آنها را چه به سیاست ،آنها بیشتر از دهه های دیگر درگیر فضای انتخابات و کاندیدا شده اند متعصب تر از دهه های ماقبل خود به روند طایفه گری و قومگرایی هستند گویی این خون در رگ همه جریان دارد و تمامی ندارد،مردمی که طرز فکرشان این است کاندیدی که میخواهد پیروز شود و رای بیاورد ،باید کت و شلوار بپوشد در بین مردم حضور یابد،نه تخصص و شایسته باشد،مردمی که برای پیشرفت و توسعه عمران شهر خود کت وشلوار پوشیدن کاندیدا را مادر تمام ویژگی ها یک کاندیدا میدانند،
چطور میتوانیم از تخصص و شایسته سالاری یک فرد حرف بزنیم و بگوییم برای رسیدن به یک شهر خوب و ایده ال شایسته سالاری و تخصص باید جایگزین کت وشلواری ها ظاهری و طایفه ای و قومی شود،
با فرایند ثبت نام کاندیدا هرکسی کاندیدا شد لباس هایی که از قبل برتن داشت بیرون در آورد کت وشلوار شیک و نو بر تن کرد تا شخصیت ،ارزش و وجهه اجتماعی خود را با کت و شلوار بر مردم قالب کنند و مردمی که فقط به ظاهر نگاه میکنند ،اگر یک نمونه گیری ساده از جامعه آماری شهر لیکک انجام دهیم میبینید بیش از ۹۰درصد مردان و زنان شهر به کاندیدا میگویند کت وشلوار بپوشید و مردمی که هنوز با نوع لباس پوشیدن درگیرند، انتظار نداریم آن شهر آرمانی توماس مور ،و شهری که سایر شهرسازان و جغرافیدانان ازش حرف میزدنند در لیکک بیابیم، حتی یک شهر زیبا و توسعه یافته شهری هم محقق نخواهد یافت،یک روز مانده به پایان انتخابات شدت تعصبات مردم این شهر از کوچک و بزرگ بیش از هردوره دیگر شده است،

آیا کت وشلوار پوشیدن میتواند شایستگی و تخصص یک کاندید باشد یا خیر؟!

در انتخابات شورای شهری که ۹۰درصد کاندیدا بدون برنامه و هدف وارد کارزار انتخاباتی شده اند کت وشلوار پوش دربین عامه مردم هستند تا برنامه محور ،

علاج درد این شهر کت وشلوار شی

ک پوشیدن نیست
بلکه تخصص و شایسته سالاری
ودوری از تعصبات طایفه ای و قومی است.