مدیر دانشکده پزشکی بهبهان منصوب شد

آفتاب زاگرس،طی حکمی مدیر دانشکده پزشکی شهرستان بهبهان منصوب شد.دکتررمضان احدی با حکم ریس دانشگاه علوم پزشکی خوزستان  به سمت مدیر جدید دانشکده پزشکی بهبهان منصوب شد در سوابق کاری دکتر  احدی قایم مقام دانشگاه علوم پزشکی خوزستان،مدیر شبکه شهرستان کهگیلویه و ماهشهر وجود دارد دکتر احدی از فرزندان شایسته شهرستان بهمئی است.