استخدام در بخشداری های جدید التاسیس

آفتاب زاگرس، استاندار خراسان جنوبی از موافقت معاون رئیس جمهور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای برگزاری آزمون استخدام نیرو در بخشداری‌های جدیدالتأسیس خبر داد. ملانوری گفت: در پی دیدار با دکتر انصاری معاون رئیس جمهور وموافقت معاون رئیس جمهور با استخدام نیرو برای بخشداری‌های جدیدالتأسیس رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، موافقت این مجموعه با جذب نیرو از طریق آزمون برای اشتغال در بخشداری‌های جدیدالتأسیس استان اخذ شد.
وی افزود: ایجاد پست‌های سازمانی به جذب نیرو در یک مجموعه اداری کمک کرده و سطح خدمات را افزایش می‌دهد.استاندار خراسان جنوبی گفت: براساس پست‌های مورد نیازی که در استان تعریف می‌شود، از طرف سازمان امور اداری و استخدامی مجوز استخدامی نیرو نیز صادر خواهد شد.ملانوری افزود: با تعریف پست سازمانی، زمینه برای استخدام و بکارگیری نیرو‌های بومی منطقه نیز فراهم می‌ شود.

این نشست کاری استاندار با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با حضور پورعیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همراه بود.