سکان مدیریت استانداری کهگیلویه و بویراحمد به فرزندباشت سپرده شد

آفتاب زاگرس،سکان مدیریت استانداری کهگیلویه و بویراحمدی به فرزند باشت سپرده شد
در جلسه امروز هیئت وزیران، سیدعلی احمدزاده به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمدانتخاب شد.لازم به ذکر است که وی اهل شهرستان باشت می باشد.