گزارش :

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد از اداره امور مالیاتی بهمئی بازدید کرد

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه وبویراحمد در بازدید از اداره امور مالیاتی بهمئی برلزوم تهیه دفتر روزنامه وکل ازسوی مودیان مالیاتی تاکید کرد. محمدعلی غفاری افزود: تمامی اشخاص حقوقی، گروه اول اشخاص حقیقی موضوع ماده ۹۵قانون مالیات های مستقیم ملزم به نگهداری دفاتر واسناد مالی هستندوباید تاپایان سال ۹۶ نسبت به پلمپ دفاتر خود اقدام کنند.
وی اظهار کرد که داشتن دفاتر واسناد مالی برای مودیانی که صرفا فعالیت خدماتی دارند و با دریافتی ۱۵میلیارد ریال،الزامی است.
وی گفت که طبق قانون مالیاتهای مستقیم گروه یک و هرفعالیت بالای ۳۰میلیارد ریال ملزم به تهیه دفتر و ارائه اسناد برای شفافیت عملکرد۹۷ هستند.‌ غفاری با اشاره به اینکه پرداخت مالیات راهکارخوبی برای تعادل اقتصادی در جامعه وفراهم کردن بستر توسعه متوازن است اظهار کرد که وصول مالیات همراه با خوداظهاری ورضایت مودی با فرآیند مطلوب قانونی انجام می شود. وی دراین بازیدضمن پاسخگویی به سئوالات شماری از مودیان ، از تلاش مدیر وکارکنان اداره بهمئی تقدیر کرد .