روسیه2018:

دفاع جانانه یوزهای ایرانی در برابر اسپانیا

آفتاب زاگرس؛ دفاع جانانه یوزهای ایرانی در مقابل اسپانیا در جام جهانی روسیه۲۰۱۸