شناسایی و برخورد با ۵نفراز منتشر کنندگان فایل های غیر واقعی صندوق تجارت گستر بهمئی

شناسایی و برخورد با ۵نفراز منتشر کنندگان فایل های غیر واقعی صندوق تجارت گستر بهمئی

آفتاب زاگرس ،۵ نفر از افرادی که نسبت به انتشار فایل های غیرواقعی حساب های مردمی در صندوق تجارت گستر شهرستان بهمئی اقدام کردند شناسایی شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد. شناسایی و برخورد با ۵ نفر از منتشرکنندگان فایل های غیرواقعی حساب های مردمی در صندوق تجارت گستر به گزارش آفتاب زاگرس؛

نمایش مجوز رسمی ارشاد اسلامی

فرهنگی

اخبار سیاسی

ای رسانه

Parse error: syntax error, unexpected end of file in /home/aftabzag/public_html/wp-content/themes/bamdad/footer.php on line 122